แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

2.3 แผนปฏิบัติการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
ตัวชี้วัด

1 ภายในปี 2563 มีเครื่องมือ/กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในระดับจังหวัด

2 ภายในปี 2564 มีแผน/มาตรการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 50


แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน
2.3.1.1 สนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติ และ/หรือแรมซาร์ไซต์ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแผนไปผสานสอดแทรกเข้าสู่นโยบายและแผนในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 1. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site ของประเทศไทย) ตามมติที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 12
2. การจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
3. จัดทำแผนแม่บทชุมชนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่หนองหารอย่างมีส่วนร่วม
4. การวางแผนเขตการใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
2.3.1.2 จัดทำ ปรับปรุง ทบทวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ 1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ระดับชาติของประเทศไทยและมาตรการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน
2.3.2.1 รวบรวม จัดทำ และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติและคู่มือสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ 1. จัดทำคู่มือมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ
2. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครอง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด
3. จัดทำคู่มือการอนุรักษ์/ฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ
2.3.2.2 เสริมสร้างสมรรถนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน
2.3.3.1 สำรวจ จัดทำและขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับต่างๆ 1. เสนอพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar site) ในทะเบียนของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
2. สำรวจและจัดทำทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำระดับจังหวัด
แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ผลการดำเนินงาน
2.3.4.1 ควบคุมและป้องกันพื้นที่ชุ่มน้ำจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น การขยายตัวของชุมชน การประมงเกินขีดจำกัด ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ภาวะมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรรอบหนองหาร
2. ติดตามตรวจสอบสถานภาพพื้นที่แรมซาร์ไซต์